Privacy Statement

AH-Webdevelopment
AH-Webmarketing

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van AH-Webdevelopment of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:              Albert Hoogendoorn
Onderneming:            AH-Webdevelopment (ook handelend onder AH-Webmarketing)
Bezoekadres:             Else Mauhsstraat 7, 1507 RZ Zaandam Nederland
E-mail:                        info@ah-webdesign.nl
Telefoonnummer:       +31 (0) 6 38916605
KvK-nummer:             58999426

AH-Webdevelopment is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. AH-Webdevelopment is verantwoordelijke in de zin van de AVG. AH-Webdevelopment is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens AH-Webdevelopment, waaronder https://www.ah-webdesign.nl .

AH-Webdevelopment verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door AH-Webdevelopment opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door AH-Webdevelopment. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor AH-Webdevelopment om de overeenkomst uit te voeren.

AH-Webdevelopment gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt AH-Webdevelopment altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door AH-Webdevelopment worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  •  voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, alsmede afbeeldingen, foto’s, teksten en andere media bestanden die redelijkerwijs behoren bij het uitvoeren van de overeenkomst;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, woonplaats, ordernummer en/of e-mailadres en voor zover beschikbaar een KvK en/of BTW nummer;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, locatiegegevens en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

AH-Webdevelopment verzamelt zelf geen persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld voor het maken van een offerte of het uitvoeren van een opdracht, en zullen door AH-Webdevelopment vertrouwelijk en conform het vereiste in de AVG opgeslagen en behandeld worden.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt de opdrachtgever altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Voor de afgebeelde persoon/personen is het inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@ah-webdesign.nl .

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan AH-Webdevelopment gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor AH-Webdevelopment, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Inschakelen van externe partijen

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het verwerken van (financiële) bedrijfsadministratie wordt gebruik gemaakt van online boekhoudsoftware. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen, worden opgeslagen in deze software.

Voor het faciliteren van webhosting en domeinregistratie wordt gebruik gemaakt van een webhosting bedrijf en/of een bedrijf om domeinnamen te registreren. Persoonsgegevens voor het faciliteren van webhosting en domeinregistratie worden verstrekt aan het webhosting bedrijf.

Alle data die aan AH-Webdevelopment wordt toevertrouwd, inclusief gemaakte back-ups worden opgeslagen in data centers binnen Europa.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@ah-webdesign.nl.

Zwarte lijst

Het staat AH-Webdevelopment vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van AH-Webdevelopment ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van AH-Webdevelopment. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van AH-Webdevelopment. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van AH-Webdevelopment.

 

 

Mei 2018

Versie 1.0